Všeobecné obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienkyVšeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 • V internetovom obchodeeshop.nevidansky.sk, môžu nákupy uskutočňovať fyzické ako aj právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP).

 • Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito VOP.

 • Predávajúci - fakturačné údaje:

  Ing. Erich Neviďanský,

  Kuraľany 261, 935 64

  IČO: 37854810

  DIČ: 1041137383

  Ž.R.: číslo živnostenského registra 402-23216 

  Peňažný ústav:  Všeobecná úverová banka, a.s.,

  č. účtu (IBAN): SK1402000000002574345357. 

 • Zodpovedný vedúci: Erich Neviďanský, tel: 0907324737, ň

  e-mail: ermanev@gmail.com, predávajúci nie je platiteľom DPH.

 • Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

 • Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu: eshop.nevidansky.sk.

 • Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 037/7720001

   

  2. OBJEDNÁVANIE TOVARU

   

 • Tovar si môže kupujúci objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže kupujúci tovar objednať e-mailom na adrese: ermanev@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 0907324737).

 • Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a kupujúci obdrží potvrdzujúci e-mail o vytvorení objednávky. Týmto vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Od tohto termínu je objednávka pre kupujúceho záväzná. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

 • Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho, a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku).

 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku a bez udania dôvodu, a to iba v 1. deň od vytvorenia objednávky. Objednávku je možné stornovať telefonicky na tel. č.: 0907324737, alebo e-mailom:ermanev@gmail.com v uvedených termínoch.

 • Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

 • Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo alebo e-mail, názov tovaru, počet kusov, cenu za tovar, dátum vystavenia objednávky; fyzická osoba (podnikateľ) a právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH, - (objednávka vytvorená prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

   

  3. PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

   

 • Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov: - Pred prevzatím tovaru: bankovým prevodom, poštovou poukážkou, zaplatením dobierky alebo platbou v hotovosti v prevádzke.

  - Pri prevzatí tovaru: poštovou alebo kuriérskou dobierkou.

 • Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

 • V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), ktorá zároveň slúži aj ako dodací a záručný list. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné a balné náklady.

 • Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách. Predávajúci garantuje dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania tovaru.

 • Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje prepravné náklady na území SR podľa platného cenníka uvedeného v eshope, pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje

   

            4. DODACIE PODMIENKY

 

 • Doručovanie zásielok vykonávame prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. alebo Zásielkovne a.s., ktorej za účelom doručenia poskytujeme údaje uvedené pri vytvorení objednávky (uvedené sú v bode 2).

 • Tovar bude odoslaný kupujúcemu od 2 do 30 pracovných dní od potvrdenia objednávky a doručený do 2 až 3 pracovných dní od odoslania.

 • V deň odovzdania zásielky doručovateľovi, bude kupujúcemu zaslaný e-mail o vyexpedovaní zásielky. V prílohe tohto e-mailu budú priložené platné VOP (vrátane ochrany osobných údajov, poučením o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy, formulár: odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku).

 • Zásielky expedujeme väčšinou len v dňoch: utorok a štvrtok.

 • V prípade, že pri vybranom tovare je uvedená dlhšia dodacia lehota, tovar bude dodaný podľa tohto termínu.

 • Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

 • Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať „Zápis o škode na zásielke“. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 • Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, je tovar majetkom predávajúceho!

 • Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

   

  5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA INFORMÁCIÍ - osobných údajov spotrebiteľa

   

 • Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. V prípade, že si kupujúci nežiada, aby boli jeho osobné údaje uložené v databáze predávajúceho, môže si tovar objednať telefonicky, prípadne požiadať o ich vymazanie ihneď po vybavení objednávky

 • Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečnostného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom – hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

   

            6. POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA KUPUJÚCEHO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

 • Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci.

 • Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku - príloha č.1 týchto VOP.

 • Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

 • Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za produkt, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť.

   

  7. REKLAMÁCIE

   

 • Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

 • Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý a potvrdenie o zaplatení od kuriéra. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, v originálnom obale (pokiaľ bol dodaný s tovarom).

 • Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu [§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka]. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

 • Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vyriešenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je nutné zaslať na opravu výrobcovi. Doba sa predlžuje o dobu nevyhnutnú na prepravu a opravu u výrobcu.

 • Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

 • Reklamácie sú vybavované v súlade s Obchodným zákonníkom SR.

   

  8. MOŽNOSTI RIEŠENIA SPORU PROSTREDNÍCTVOM SYSTÉMU ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV (ARS).

   

 • Kupujúci - má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ermanev@gmail.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 • Zoznam subjektov ARS pre SR je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk

 • Kupujúci – spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od kupujúceho - spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

   

           9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 • Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 • Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

 • Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 • Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 • Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.


  Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti 01.09.2020

 

 

 

 

 Príloha č. 1

 

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, ak si želáte odstúpiť od zmluvy, tento doklad je potrebné vytlačiť a poslať poštou na adresu predávajúceho alebo e-mailom)

 

Predávajúci:

Ing. Erich Neviďanský,

Kuraľany 261, 935 64

IČO: 37854810

DIČ: 1041137383

tel. č.0907324737,

e-mail: ermanev@gmail.com

Kupujúci:

Meno a priezvisko: .....................................................

Ulica a číslo: ...............................................................

PSČ, obec: ................................................................... Telefón: .......................................................................

E-mail: .........................................................................

 

 

Týmto vás žiadam o vrátenie peňazí za tovar, ktorý som si objednal(a) prostredníctvom vášho e-shopu: eshop.nevidansky.sk. V zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. si týmto uplatňujem právo na vrátenie plnej ceny za zaplatený tovar vrátane nákladov za dopravu.

 

Tovar som zakúpil(a): Dňa: .................................................................................................

Číslo faktúry: ..................................................................................

Tovar mi bol doručený dňa: ............................................................

Prostredníctvom spoločnosti: ..........................................................

 

Žiadam o vrátenie (*nehodiace sa prečiarknite):

1. plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy)*

2. čiastočnej hodnoty faktúry (len určitý druh tovaru je predmetom odstúpenia od zmluvy)*

 

Požadovanú sumu mi vráťte:

- poštovým poukazom na moju adresu * (uvedenú vyššie)

- prevodom* na účet: IBAN:....................................................

 

Ak tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že predávajúci mi nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, a to do momentu, pokiaľ mu nie je dodaný tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto tovaru. Som si vedomý(á), že najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný/á zaslať tovar predávajúcemu.

 

 

 

V…………………………………………………….. dňa: ...........................................

 

 

Váš podpis: ....................................................................

 

 

 

 

Copyright 2020 - 2024 © vcelarstvonevidansky